CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDEdo 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

Por se é do voso interese déixovos resumo da orde pola que se regulan as bases do fondo solidario de libros para 3 e 5 de primaria. Os formularios esta na anterior publicación
¡importante data presentación ata 30 Xuño!!
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o
fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en
3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria
obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso
escolar 2015/16.Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
1. Esta convocatoria ten por obxecto regular os aspectos básicos do funcionamento do
fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de
educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria en centros
docentes sostidos con fondos públicos da ComunidadeAutónoma de Galicia no curso
2015/16.2. Os libros de texto utilizados no curso 2014/15
nos niveis incluídos nesta orde manteranse no curso 2015/16.
3. Está excluído do ámbito de aplicación da orde o
alumnado matriculado nos centros
e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E DIXGAL) no curso 2015/16.
Artigo 2. Fondo solidario de libros de texto Todos os centros
docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de texto, que estará integrado por: 1. Todos os libros de texto e/ou mat
erial reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15, que o alumnado beneficiari
o está obrigado a devolver de acordo co artigo 14.d) da Orde do 28 de maio de 201
4, pola que se convocaron as ditas axudas. Artigo 5. Xestión do fondo 1. Os centros docentes sostidos con fondos públicos xestionarán o uso dos libros do seu fondo solidario
a través da aplicación informática Fondolibros. 2. A Dirección Xeral de Centros e Recu
rsos Humanos, directamente ou através das respectivas xefaturas territoriais, exer
cerá funcións de dirección ecoordinación. Artigo 6. Presentación de solicitudes: forma, lugar e prazo
1. Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou
representante legal do alumnado
matriculado ou que se vaia matricular no curso 2015
/16 nos niveis educativos incluídos
nesta orde. No caso do alumnado suxeito a tutela ou
garda da Xunta de Galicia, deberá
presentar a solicitude a persoa titular da direcció
n do centro de menores ou a persoa
con que conviva en acollemento familiar.
2. As solicitudes presentaranse en soporte papel p
referentemente no centro onde
estea matriculado ou se vaia matricular o alumnado
no curso 2015/16. Así mesmo,

poderán presentarse en calquera dos lugares e rexis
tros establecidos no artigo 38.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións publicas e do
procedemento administrativo común.
3. As solicitudes presentaranse no formulario norm
alizado do anexo I desta orde, que
poderá obterse nas xefaturas territoriais da consel
lería competente en materia de
educación. Ademais, a sede electrónica da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.es) ten
á disposición das persoas interesadas unha serie de
modelos normalizados dos
trámites máis CVE-DOG: va8mf038-e0e2-c5n2-yrw0-cpdw
wf33hcn9 DOG Núm. 101
Luns, 1 de xuño de 2015 Páx. 21272 ISSN1130-9229 De
pósito legal C.494-1998
te utilizados na tramitación
administrativa, que poderán ser presentados en calq
uera dos lugares e rexistros antes
citados. O modelo normalizado (código de procedemen
to: ED330D), tamén estará
dispoñible no portal educativo, enderezo: http://ww
w.edu.xunta.es Así mesmo, o
centro docente poderá xerar a solicitude, logo de i
ntroducir os datos da persoa
solicitante na aplicación informática Fondolibros.
4. A solicitude é individual; polo tanto, deberá pr
esentarse unha solicitude por cada
alumno ou alumna.
5
. O prazo de presentación de solicitudes iníciase o
día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia e remata o
30 de xuño de 2015
.1.
Forma de presentación da documentación
:
a) Cando a solicitude e a documentación preceptiva
se presenten no centro achegaranse
fotocopias e os respectivos orixinais, para que a p
ersoa que a reciba verifique a súa
autenticidade.
b) Cando se presenten nun lugar distinto do centro
, a solicitude irá acompañada dos
documentos orixinais ou copias cotexadas. En todo c
aso, os documentos deberán ser válidos e
eficaces no momento da súa presentación, e reflecti
rán a situación persoal, familiar e
económica o 31 de decembro de 2013, agás no caso de
violencia de xénero, en que se aplicará
o disposto na lexislación específica
. 2. Documentación acreditativa.
a) Identidade. Achegarase copia do DNI ou NIE dos
membros computables da unidade
familiar, cando non autoricen a consulta de forma t
elemática.
b) Membros computables da unidade familiar. Achega
rase copia do libro de familia onde
figuren todos os membros computables. Nos casos en
que non teñan libro de familia ou este
non reflicta a situación o 31 de decembro de 2013,
poderán acreditar o número de membros
utilizando, entre outros, algún dos seguintes medio
s:
1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou,
de ser o caso, convenio regulador onde
conste a atribución da custodia do/a menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.
3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equi
valente do concello onde resida a familia.
4º. Certificado de falecemento. Nos casos especiais
, en que a composición da unidade familiar
non se axuste ao sinalado no artigo 8 desta orde, a
chegarase un certificado ou volante de
convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e t
odos os familiares que convivan con el, ou
un certificado dos servizos sociais do concello que
acredite a situación familiar.
c) Grao de discapacidade. Achegarase o certificado
acreditativo do grao de discapacidade
emitido polo órgano competente ou o documento acred
itativo da condición de perceptor CVE-
DOG: va8mf038-e0e2-c5n2-yrw0-cpdwwf33hcn9 DOG Núm.
101 Luns, 1 de xuño de 2015 Páx.
21277 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http:
//www.xunta.es/diario-oficial-galicia
dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade
permanente total, absoluta ou grande
invalidez, ou dunha pensión de clases pasivas por x
ubilación ou retiro por incapacidade
permanente para o servizo ou inutilidade.
d) Renda familiar. Achegarase copia da declaración
do imposto sobre a renda das persoas
físicas ou, na falta desta, do certificado tributar
io de imputacións dos membros computables
da unidade familiar distintos da persoa solicitante
, cando non autoricen a consulta de forma
telemática
e) Violencia de xénero. Acreditarase en calquera d
as formas que enumera o artigo 5 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e
o tratamento integral da violencia de
xénero.
f) Incapacitación xudicial con patria potestade pr
orrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa
correspondente resolución xudicial.
g) Tutela ou garda da Xunta de Galicia. Achegarase
a resolución xustificativa do acollemento
familiar ou o certificado do centro de menores.
6. A presentación da solicitude implicará que o/a
solicitante acepta as bases da
convocatoria, manifesta que reúne os requisitos exi
xidos nela e que son veraces os
datos que constan na solicitude; que se compromete
a conservar os libros de texto e
material recibidos en bo estado, e a devolvelos ao
fondo solidario de libros de texto ao
finalizar o curso 2015/16.
Saúdos

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

A %d blogueros les gusta esto: